چسب خودرو کاسپین

چسب خودرو کاسپین

ديگه لازم نيست براي تعويض آينه ماشين يا نصب آينه جديد پس از شكستگي، به تعميرگاه بري!
خودت دست به کار شو و با چسب خودرو كاسپين آينه رو سرجاش بچسبون.

خودت دست به کار شو

No Comments

Post A Comment