چسب واشرساز مزدا كاسپين

اين داستان: چسب واشرساز مزدا كاسپين

mazda frame 0comic front1
1

يك روز چسب همه كاره حين رانندگي ماشينش خراب ميشه.

2

ماشين رو با امداد ميبره تعميرگاه و متوجه ميشه كه واشر ماشين نياز به تعمير داره.

3

متاسفانه يه چسب تقلبي كه سعي ميكنه خودشو چسب مزدا جا بزنه و لباس شبيه به چسب مزدا رو پوشيده واشر رو چسب ميزنه.

4

چسب همه كاره هم بي خبر از همه جا خوشحال سوار ماشينش ميشه، ولي در فاصله زماني كوتاهي دوباره ماشين خراب ميشه و اين بار ميره يه تعميرگاه ديگه.

5

از خوش شانسي اين دفعه چسب واشرساز مزدا كاسپين (اصل) ماشينش رو تعمير ميكنه.

6

چسب همه كاره ديگه ميدونه كه با خيال راحت به هر مقصدي كه بخواد ميرسه و هميشه اين جمله در خاطرش خواهدماند كه “نه يك حرف بيش نه يك حرف كم، چسب واشرساز، فقط چسب مزدا كاسپين.”

No Comments

Post A Comment

19 − 6 =