چسب قطره ای کاسپین

چسب قطره ای کاسپین

قاب گوشيت شكسته؟

خب چرا دور بريزي؟

يه راه حل ساده؛

خودت دست به کار شو و با چسب قطره اي كاسپين دوباره تعميرش كن.

-هم هزينش كمتره

-هم به حفظ محيط زيست كمك ميكني.

No Comments

Post A Comment